Utveckling av industriellt gångbar tillverkningsmetod för tungmetallsbindande tensider

Save favourite 2 May May 2016

Our pre study "Utveckling av industriellt gångbar tillverkningsmetod för tungmetallsbindande tensider" is financed by EU regional development Fund. Read more about the research project in Swedish below. 

Vid Mittuniversitetet har en ny kemikaliebaserad metod för separation av tungmetaller från olika vatten forskats fram och utvecklats under de senaste åren. Ett utestående problem som kvartstår att lösa är att den kemikalie som ingår som hjärtat i uppfinningarna inte finns kommersiellt tillgänglig idag. Kostnaden för att ta fram nya kemikalier är ofta stor och risken med ny teknik och nya kemikalier får kemikalietillverkare att tveka om inte tillräcklig teknisk och ekonomisk verifiering finns tillgänglig både när det gäller tillämpningsområden och tillvägagångssätt för kemikalietillverkning. Genom den forskning som utförts på Mittuniversitetets har vi idag tillräckligt mycket erfarenhet när det gäller tekniska kunskaper om möjligheter och begränsningar för tillämpningar av tekniken och även ett antal konkret identifierade problem som det finns behov av att lösa i industri och samhälle. Dessa är också kommersiellt intressanta för många aktörer (kemikalietillverkare, vattenreningsföretag, saneringsföretag etc) om tekniken vore mer mogen. För att kunna göra nytta måste uppfinningar slutligen kommersialiseras och spridas och genom flertalet diskussioner med presumtiva intressenter har kemikalieproduktion större skala identifierats som en av de viktigaste pusselbitarna som fortfarande saknas. 

Syftet med denna förstudie är att undersöka och föreslå möjliga vägar för en tekniskt realistiskt, miljömässig och kostnadseffektiv tillverkningsmetod av separerbara tungmetallfångande tensider så att en senare uppskalning kan vara möjlig. Om den senare ansökan Miljöhorisont 2020 blir beviljad kommer operativ utveckling av en uppskalad tillverkningsprocess att behöva göras i samverkan mellan universitetet och något kemikalieföretag med förstudien som underlag. 

Målet med förstudien är att skapa bättre underlag för en hållbar kemikalieproduktion i pilotskala så att kemikalier slutligen kan produceras och användas för mark- och vattenrening i större skala tillsammans med industriella och samhälleliga samverkansaktörer.